Reageren op voorstel EU Digitaal Covid-Certificaat? Wat, hoe en wanneer

De Europese Commissie wil de verordening 2021/953 – die het gebruik van een digitaal EU-COVID-certificaat regelt – verlengen. Zo’n verordening overstijgt onze nationale wetgeving. Hetgeen betekent dat, als ze eenmaal is goedgekeurd door de lidstaten – en er weer sprake is van een ‘noodsituatie’ (een begrip dat nogal rekbaar is gebleken)-, we alleen nog maar een EU grens kunnen passeren met het tonen van een negatief testuitslag (PCR of antigeen), een herstel- of vaccinatiebewijs.  
Een geldig paspoort is dan niet voldoende.

Coronapas als maatregel tegen verspreiding virus?

Het Corona toegangsbewijs (CTB) is volgens de commissie nodig als maatregel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar uit onderzoek van TU Delft blijkt dat het hiervoor nauwelijks effectief is, het leidt zelfs tot schijnveiligheid wanneer gevaccineerden het virus nog steeds kunnen overdragen.

De pas heeft ondertussen wel een enorme impact op onze samenleving; tweedeling, inperken van vrijheid en het schaden van de lichamelijke integriteit.

Stap richting controle maatschappij

Met dit interoperabele systeem, zoals de Europese Commissie het noemt, kunnen allerhande gegevens (bank, verzekering, boetes, belasting etc.) gekoppeld worden aan je indentiteitskaart en op die manier gecontroleerd worden. Het invoeren van het EU covid certificaat betekent in die zin dus vooral een forse stap richting digital identity en een controle maatschappij.

Is de pas in het belang van de burger?

Zijn we als burgers gebaat bij zo’n EU Digitaal Covid Certificaat? Ja, misschien maakt het zaken makkelijker, maar in dit geval gaat het om zaken die eerst voorwaardelijk gemaakt zijn, zoals het reizen naar een ander land.

Het betekent met andere woorden dat het makkelijker wordt om te voldoen aan door de overheid opgelegde verplichtingen, waarbij je je afvraagt of die verplichtingen wel terecht zijn en of ze ons leven niet veel te veel inperken.

Er is geen bewijs dat de pas het coronavirus het land uitjaagt terwijl de pas wel aantoonbaar schadelijk is en dus geen proportionele maatregel is.  En ondertussen zijn alternatieve maatregelen zoals preventie via verbeterde leefstijl, Vitamine D met Zink en CO2 meters niet onderzocht.

Verzet tegen invoering van de coronapas

Het is niet verwonderljk dat er wereldwijd forse weerstand is tegen de Corona-pas. In Nederland hebben bijvoorbeeld meer dan 870.000 mensen zich verbonden aan het manifest Onverdeeld Open.

Europese commissie is benieuwd wat u ervan vindt. (zie site)

De Coronapas is vanaf 25 februari in Nederland afgeschaft, maar ondertussen wordt de pas dus via Europese regelgeving mogelijkerwijs toch weer een verplichting.

Omdat het om een ingrijpende verordening gaat is het belangrijk dat mensen op de hoogte zijn en hun stem laten horen.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_nl

Het voorstel

Om erachter te komen wat het voorstel ‘Extension of EU Digital COVID Certificate Regulation’ precies inhoudt en hoe het onderbouwd wordt, kan je het downloaden als PDF via de site.

Wat opvalt is dat er tamelijk veel slecht onderbouwde uitgangspunten in staan die soms ronduit misleidend zijn. Er staat bijvoorbeeld :

“Volgens studies heeft het gebruik ervan (het digitaal EU-COVID- certificaat) geleid tot een hogere vaccinatiegraad4, minder ziekenhuisopnames, minder economische verliezen en, bovenal, minder overlijdens.”

Wanneer je vervolgens de bewuste studie erbij pakt, dan blijkt dit helemaal niet onderzocht te zijn maar blijkt het effect gebaseerd te zijn op een schatting.

“the incentive effects of COVID certificates on vaccine uptake, health outcomes and the economy has not yet been investigated. To estimate these effects, we construct counterfactuals based on innovation diffusion theory for France, Germany and Italy.” (bron onderzoek)

Voorbeeld reactie

Ter inspiratie een voorbeeld van een reactie.

Beste Europese Commissie.
Er kleven serieuze bezwaren aan het gebruik van een EU Digitaal Covid-Certificaat.

De onderbouwing van de EU Digitaal Covid-Certificaat zoals die vermeld wordt in het voorstel klopt op essentiële onderdelen niet. Er is bijvoorbeeld niet bewezen dat de CTB pas een positief effect heeft op de vaccinatiegraad, ziekenhuisopnames, economische verliezen en overlijdens. Het onderzoek waar u naar verwijst geeft duidelijk aan dat dit effect niet onderzocht is en gebaseerd is op een schatting.
• Gevaccineerden die gebruik maken van de pas kunnen het Coronavirus nog steeds verspreiden, met als gevolg dat een EU Digitaal Covid-Certificaat leidt tot een schijnveiligheid.
• Het EU Digitaal Covid-Certificaat is niet in het belang van burgers. Het ondermijnt een belangrijk principe in onze rechtstaat, te weten het principe dat je onschuldig (geen gevaar voor een ander) bent tot het tegendeel bewezen is. Het uitgangspunt van de pas is immers dat de burger een actief virus bij zich draagt, tenzij hij bewijst dat dit niet zo is, op de manier die de overheid verlangt, namelijk met het tonen van een EU Digitaal Covid-Certificaat. Dit willekeurig gekozen certificaat – het biedt immers geen garantie dat de persoon in kwestie inderdaad geen actief virus bij zich draagt – maakt vrijheden op een ontoelaatbare manier voorwaardelijk. De stap is klein om burgers vervolgens van van alles te beschuldigen om ze vervolgens naar willekeur te laten bewijzen dat de beschuldiging onterecht is. Op het moment dat ze dit niet kunnen op de manier die de overheid wil, wordt de straf ten uitvoer gebracht. Dan mag hij of zij het land niet in of uit of zoals in Nederland lange tijd gold, kun je niet naar een café, restaurant, sportclub of theater. Compleet onschuldige, gezonde burgers werden op de manier zonder dat er bewijs was dat ze een gevaar vormde voor wie dan ook uitgesloten, alleen omdat ze geen pas hadden. 
• Zo’n instrument geeft overheden te veel macht en zoals u weet is een oppermachtige overheid niet in het belang van burgers. 
• Maatregelen zoals goede ventilatie, vitamine D en leefstijl, die een aantoonbaar gunstige invloed hebben op het verloop van Covid en minder ingrijpend zijn op het leven van mensen, zijn niet als alternatief onderzocht. In plaats daarvan wordt er zonder tegenspraak te dulden gekozen voor dit paardenmiddel – wat de EU digital covid certificaat is.
• Het staat haaks op het recht op terufkeer naar eigen land, een recht waaraan geen voorwaarden gesteld mag worden.
• En zoals Caroline Vonhoff het verwoordt. “Met de koppeling reizen/vaccine status wordt de facto druk op het ondergaan van medische/wetenschappelijke experimenten/behandelingen uitgeoefend. Dit is in strijd met Neurenberg Code, ius cogens, Bupo en Torture Convention alsook met artikel 3 EVRM. Dit levert niet alleen een schending van mensenrechten op maar sterker: een misdrijf tegen de menselijke waardigheid.
⁃ U verliest hiermee niet alleen uw eventuele legitimiteit maar ook aan institutionele immuniteit. Het is ook in uw belang hiervan goede nota te nemen, misschien zelfs wel vooral in uw belang.
⁃ Ook het volgende geldt.
⁃ U zult daar in uw belastingvrije bubbel weinig weet van hebben, maar het enige ‘voordeel’ dat gewone mensen van de EU hebben (naast de vele kenbare nadelen) is nu juist dat vrij reizen. U kunt natuurlijk de poten van uw stoel afzagen, maar beter ware het u af te vragen of u daar -uit eigenbelang-  wel zo verstandig aan doet. 
⁃ Weinigen in het EU wingewest zullen immers bereid zijn u weer op de troon te zetten mocht u er eenmaal doorheen gezakt zijn.

Conclusie

Het is onaanvaardbaar dat, zonder onderzoek naar alternatieven – die minder ingrijpend en schadelijk zijn – er gekozen wordt voor een certificaat waarvan de effectiviteit niet is aangetoond, die de vrijheid van burgers inperkt, hun lichamelijke integriteit schaadt, een belangrijke pijler in onze rechtstaat ondermijnt – te weten je bent onschuldig (geen gevaar voor een ander) tot het tegendeel bewezen is – en die in strijd is met de Neurenberg code.

De invoering van de EU Digital Covid Certificate is om bovenstaande redenen niet in het belang van de burger en dus mag er geen sprake zijn van het verlengen van de verordening.

Hoe kun je reageren?

Via de site

Hier kun je bovendien reacties lezen van anderen. Nadeel is dat je een account moet aanmaken en dat de bevestiging hiervan een dag kan duren. Je kunt reageren in het Nederlands, maar als je meer mensen wil bereiken, dan is het aan te raden om het in het Engels (of Duits, of Frans) te doen.

Per e-mail

De e-mailadressen staan, per commissielid, op deze website vermeld :

Per brief

Het adres van de EU Commissieleden is ook te vinden op deze site:

Tot wanneer kun je reageren?

Je kunt tot middernacht 8 april 2022 reageren.

Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk voor u op een rij gezet. Op- of aanmerkingen, mits constructief, zijn welkom.


———————————————————–
Met dank aan onder andere – Caroline Vonhoff blog, Djamila le Pair via LNN media – actie om zoveel mogelijk mensen te laten reageren – en Burgerfront.